2018 Gruodis 12, Trečiadienis
ELEKTRONINIS DIENYNAS   DOKUMENTAI, PRAŠYMAI   PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS   MOKYKLINĖS UNIFORMOS
tamo   PARKERIS   priesmokiklinukai   MOKINIAi

 

 

 
 regmok
Spec
 
PAMOKŲ LAIKAS
 1. 8.05 - 8.50
2. 9.00 - 9.45
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
5. 12.05 - 12.50
6. 13.00 - 13.45
7. 13.55 - 14.40
PIRMADIENIAIS
1. 8.05 - 8.50
2. 9.00 - 9.45
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
        5. 12.05 - 12.35      
(klasės valandėlė)
6. 12.45 - 13.30
7. 13.40 - 14.25
 ____________________

 

Lego
 

VALGIARAŠTIS

 

VALGIARASTIS

 

 

 uz saugia lietuva rgb
 

Mokinių taisyklės

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

(Ištrauka)

 

54. Mokinių elgesio taisyklės.

54.1. Mokiniai turi teisę:

54.1.1.Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje, įgyti valstybinius standartusatitinkantį pradinį, ir pagrindinį išsilavinimą;

54.1.2.Mokytis savarankiškai;

54.1.3.Dalyvauti Mokyklos valdyme: organizuoti mokinių savivaldą, dalyvauti Mokyklos taryboje,išsakyti savo nuomonę dėl ugdomojo proceso organizavimo, ugdymo plano ir kt.

54.1.4.Nustatyta tvarka naudotis Mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto ir aktųsalėmis, dirbtuvėmis bei mokomaisiais kabinetais;

54.1.5.Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;

54.1.6.Dalyvauti popamokinėje veikloje;

54.1.7.Burtis į visuomenines organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikosįstatymams;

54.1.8.Leisti laikraščius, sienlaikraščius, organizuoti mokyklines radijo laidas ir t. t.;

54.2.Mokiniai privalo:

54.2.1. Gerai žinoti ir laikytis Mokyklos nuostatų, Darbo tvarkos taisyklių, Mokinio elgesio taisyklių;

54.2.2. Nuolat lankyti Mokyklą, nevėluoti į pamokas, kitus užsiėmimus, stropiai mokytis;

54.2.3. Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti su  mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais;

54.2.4. Dokumentus, pateisinančius praleistas pamokas, pirmą dieną po nebuvimo Mokykloje, pateikti klasės auklėtojui (jeigu nebuvo tėvų žinutės elektroniniame dienyne). Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį. Jeigu praleista daugiau 3 dienų, turi būti pateikta gydytojo pažyma (arba kitas dokumentas, jeigu mokinys pamokas praleido dėl neformaliojo švietimo veiklos). Nesant gydytojo pažymos ar kito dokumento (jeigu mokinys pamokas praleido dėl neformaliojo švietimo veiklos), tėvai rašo prašymą Mokyklos direktoriui dėl vaiko praleistų pamokų pateisinimo. Kitu atveju, pamokos nepateisinamos.

54.2.5. Kai turi 14 metų, pasirinkti dorinį ugdymą (tikybą arba etiką), neformaliojo švietimo    užsiėmimus pagal Mokyklos galimybes;

54.2.6. Dalyvauti Mokiniams skirtuose renginiuose ir susirinkimuose, dalykinėse olimpiadose,  čempionatuose, sporto varžybose, Mokyklos mokinių savivaldoje, projektuose;

54.2.7. Dėvėti tvarkingą, švarią uniformą visus mokslo metus: švarkelį su Mokyklos emblema, kaklaraištį (švenčių metu), tamsų sijoną/kelnes, baltas palaidines/marškinius (švenčių metu);

54.2.7.1. Šventinė uniforma privaloma per valstybines ir mokyklines šventes, atstovaujant Mokyklą kitose įstaigose ar oficialiuose renginiuose, per egzaminus, įskaitas;

54.2.8. Laikytis higienos reikalavimų.

54.2.9. Neprieštarauti dėl visuomenės sveikatos specialisto vykdomų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrų, pedikuliozės bei niežų;

54.2.10. Nenaudoti ryškaus veido makiažo, nesidažyti plaukų, rankų bei kojų nagų spalvomis, netinkamomis darbo aplinkai;

54.2.11. Kepurę, paltą ar striukę palikti rūbinėje;

54.2.12. Nepalikti pinigų rūbinėje;

54.2.13. Auskarus galima nešioti tik tinkamus darbo aplinkai, ne laisvalaikiui ir tik ausyse;

54.2.14. Būti drausmingu, ugdytis savarankiško darbo įgūdžius;

54.2.15. Turėti viską, kas reikalinga pamokai;

54.2.16. Tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti tvarkingus, suklijuotus vadovėlius bei grožinės literatūros knygas pagal Mokyklos nustatytą tvarką. Pametus Mokyklos knygą, atsiskaityti nustatyta tvarka;

54.2.17. Visų dalykų sąsiuvinius tvarkyti pagal Mokyklos vieningus reikalavimus;

54.2.18.Pamokų metu privalu išjungti mobiliojo telefono garsą, draudžiama laikyti ant stalo ar kitaip juo naudotis. Jeigu mokinys nesilaiko šio punkto reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio telefoną be SIM kortelės ir jį grąžinti tik mokinio tėvams;

54.2.19. Laikytis darbo saugos taisyklių;

54.2.20. Valgyti tik Mokyklos valgykloje (ne kitose mokyklos patalpose);

54.2.21. Tausoti Mokyklos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Sugadinus inventorių, jį, padedant tėvams, suremontuoti arba atlyginti nuostolius;

54.2.22. Nesineši į Mokyklą daiktų, nesusijusių su ugdomuoju procesu;

54.2.23. Nesisavinti svetimų daiktų, nereketuoti ir nereikalauti pinigų iš bendramokslių, neskriausti silpnesnių ir jaunesnių už save;

54.2.24. Nešiukšlinti Mokykloje ir jos teritorijoje;

54.2.25. Nevartoti svaiginamųjų ir toksinių medžiagų (tabako, alkoholio, psichotropiniųmedžiagų), energetinių gėrimų, nenaudoti elektroninių cigarečių Mokykloje, jos teritorijoje beiprieigose, išvykose ar kituose Mokyklos renginiuose, nežaisti kortomis, nežaisti azartiniųžaidimų;

54.2.26. Pasikeitus gyvenamajai vietai, telefono numeriui ar el. paštui, nedelsiant apie tai informuoti klasės auklėtoją;

54.2.27. Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, kultūringai elgtis ir pagarbiai bendrauti sumokytojais bei kitais Mokyklos bendruomenės nariais;

54.2.28. Būti drausmingiems, stropiai ir sąžiningai mokytis, ugdytis savarankiško darbo įgūdžius;

54.2.29. Tausoti vadovėlius, juos aplenkti. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti tvarkingus,suklijuotus vadovėlius mokytojams, knygas – bibliotekai. Pametus bibliotekos knygą,atsiskaityti bibliotekos nustatyta tvarka.

54.3. Mokiniams draudžiama:

54.3.1.Rūkyti, vartoti necenzūrinius žodžius, alkoholinius gėrimus, narkotikus, psichotropines medžiagas mokykloje ir jos teritorijoje;

54.3.2.Naudoti ryškų veido makiažą, dažytis plaukus, rankų bei kojų nagus spalvomis,netinkamomis darbo aplinkai;

54.3.3.Dėvėti netinkamus darbo aplinkai drabužius;

54.3.4.Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu;

54.3.5.Mokykloje, dirbant mokyklos kompiuteriu:

54.3.5.1.Savarankiškai įdiegti ar kopijuoti naujas programas;

54.3.5.2.Peržiūrėti ar atlikti kokius nors veiksmus svetimuose kataloguose;

54.3.5.3.Žaisti kompiuterinius žaidimus;

54.3.5.4.Dalyvauti nuotoliniuose lošimuose;

54.3.6.Nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdomuoju procesu;

54.3.7.Pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriaustisilpnesnius ir jaunesnius už save;

54.3.8.Šiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje;

54.3.9.Žaisti kortomis, žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

54.3.10.Palikti pinigus rūbinėje;

54.4. Mokinių skatinimas:

54.4.1.Puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu mokslo metųpabaigoje reiškiama padėka;

54.4.2.Olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai apdovanojami Padėkos raštais;

54.4.3.Kiekvienų metų Mindaugo vardo minėjimo – Mokyklos dieną geriausiam mokiniuiįteikiama „Metų Mindaugiečio“ statulėlė.

54. 5.Pažeidus mokinių elgesio taisykles:

54.5.1.Mokinio elgesys svarstomas klasėje;

54.5.2.Klasės auklėtojas informuoja tėvus apie netinkamą vaiko elgesį, blogą mokymąsi beipamokų praleidinėjimą be priežasties;

54.5.3.Tėvai kviečiami į Mokyklą;

54.5.4.Klasės mokinių ir auklėtojo ar mokytojo siūlymu mokinio elgesys svarstomas VGK;

54.5.5.Direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda: pastaba, papeikimas, raštu informuojamas VPK PK.

 VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje www.mindaugo.vilnius.lm.lt

61.3. Mokinius su Taisyklėmis supažindina klasių auklėtojai.

61.4. Tėvams, kurių vaikai pradėjo mokytis Mokykloje iki Taisyklių paskelbimo Mokyklos       internetinėje svetainėje, su Taisyklėmis supažindinami per elektroninį dienyną.

61.5. Tėvai (mokiniai), kad susipažino su Taisyklėmis, patvirtina pasirašydami Mokymo(si) sutartį.

--------------------------------------------------

SUDERINTA

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokyklos

tarybos 2015-11-26 posėdyje,

prot. Nr. MT-8

 

smm   vilnius logo     kuriame lietuvos ateiti     mtp   Tarptautine komi   olvejus    Gyvai      
                                 

logo01 upc  Mokytojo TV 2as   emokykla logo     
           


       i43stc7484 b
                                                                           

Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla  
Savivaldybės biudžetinė įstaiga,
Mindaugo g. 9, 03225 Vilnius,

telefono Nr. 85 265 2383

el. p. rastine@karaliausmindaugo.vilnius.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių

asmenų registre, kodas 190005336

 
Naujienos
Kontaktai
Sporto salės užimtumas
Viešieji pirkimai

Finansinės ataskaitos

Tinklalapio žemėlapis
          

fcblogo

envelope4

Facebook

 

Parašykite

 

Naujienos